گوگل

به گزارش رویترز این اتهام که گوگل به کارمندهای زن کمتر کارمندهای مردم حقوق پرداخت می‌کند و برای آن‌ها فرصت ارتقا بیشتر فراهم نمی‌کند در یکی از دادگاه‌های کالیفرنیا در دست بررسی است. با این حال ماری ویس‌، قاضی عالی دادگستری ضمن اشاره بر مبهم بودن پرونده گفته است که این پرونده تنها باید برای تعدادی از زنان کارمند گوگل تشکیل شود نه همه آن‌ها، چرا که برخی از کارمندهای خانم این موضوع را نفی کرده و می‌گویند فشار کاری ما کمتر از مردان است بنابراین منصفانه به نظر می‌رسد که حقوق کمتری دریافت کنیم. همچنین گوگل در این خصوص برای مجله ورج توضیح می‌دهد که ما به دنبال فراهم کردن محیط مناسب و پیشرفت برای همه کارکنان گوگل هستیم.

منبع: The verge